Reklamační řád

 

Reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Obč.z.a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

Uplatnit právo z vadného plnění (reklamaci) může kupující na emailové adrese info@weareable.cz prostřednictvím zaslání vyplněného reklamačního protokolu nebo zasláním protokolu na adresu WE ARE ABLE, Ing. Andrej Henry, Hybešova 30, Brno 602 00.
Společně se zbožím doporučujeme doložit prodejní doklad, záruční list a co nejpřesnější popis závady s kontaktními údaji.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud není dohodnutá větší lhůta. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 48 měsíců, pokud není dohodnutá větší lhůta, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratší době. Maximální lhůta reklamace spotřebitele je ve 30-ti denní lhůtě. V případě smluv uzavíraných podle obchodního zákoníku, neplatí uvedená 30 denní lhůta, ale i přesto se snažíme o co nejrychlejší vyřízení. Náklady spojené se zasláním zboží na opravu a zpět zákaznikovi jsou dodavatelem uhrazeny pouze za těchto podmínek:

 • reklamace je uznána jako oprávněná
 • jsou řádně doloženy náklady na dopravu zbožíProplaceny budou pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k reklamovanému zboží.

Záruku nelze uplatnit zejména za zboží

 • poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj
 • s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci
 • mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu, atd.)
 • poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání (prací symboly)
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem